Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozik a
Mese Óvoda

    A Dunaharaszti Mese Óvoda 1976. óta működik. Jelenleg a   Dózsa György úton található Napsugár Tagóvodával együtt, mint az összevont intézmény székhelye. A székhely óvoda épülete a település frekventált, jól megközelíthető részén áll, kertvárosi környezetben. A Kegyeleti Park, a városi piac, valamint egy lakópark által övezett területen. Egy 11.671m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlanon.
 
    A Mese Óvoda székhely-intézményének épülete 1976-ban épült, az akkoriban megfelelő előírások szerint korszerű óvoda épületként.
   Az 1980-ban történt bővítésekor három csoportszobával és tornateremmel bővült. Legutolsó átépítésekor, 2009-ben
12 csoportosra bővült. Tágas, világos csoportszobáink, a hozzájuk tartozó öltözők, és mosdók korszerű, esztétikus környezetet biztosítanak a gyermekek számára. Nagy udvarunk és a csoportszobák előtti kertkapcsolatos teraszok sok-sok, mozgásos játék és tevékenység színterei tavasztól őszig. Két tágas aulánk közös rendezvényeinknek és ünnepeinknek biztosítanak megfelelő teret, helyszínt. Tornatermünkben biztosítani tudjuk a gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítésén túl az egyéb mozgásfejlesztéseket is. 


   Helyiségeink bérbeadásával külső szakemberek által tartott külön foglalkozásoknak is teret adunk PL:(balett, judo, angol, TSMT torna). 
  Egyéb tehetséggondozó különfoglalkozásainkat az óvónők tartják, ilyen a magyar néptánc, labdás torna, zenei képességfejlesztés.

   Pedagógiai programunk a játékra, a mesére és a gyermeki kompetenciák kialakítására, fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek szeretetteljes, biztonságos, elfogadó közegben az egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően fejlődhessenek.
    Vegyes életkorú csoportjainkban együtt lehetnek a testvérek, ami a kisebbek számára jelentősen megkönnyíti az óvodai beilleszkedést. A nagyobbaknak lehetőséget ad arra, hogy mintaként szolgáljanak a kisebbek számára, megteremtve a közösségbe való beilleszkedés érzelmi biztonságát. Folyamatos napirendünk biztosítja, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a szabad játékkal tölthessenek.                  A pedagógusok által kezdeményezett irányított tevékenységek a gyermekek sokoldalú tapasztalat szerzésére helyezik a hangsúlyt, tiszteletben tartva az életkorukat, egyéni sajátosságaikat. A minden-       napos mesébe és játékba ágyazott tanulás az olyan alapvető gyermeki szükségletekre épül, mint az érdeklődés, kíváncsiság, mozgásigény, alkotó tevékenység.

   Óvodánkat nyitottság és rugalmasság jellemzi. Alapvető fontosságúnak tartjuk a családokkal, szülőkkel való partnerség kialakítását, hiszen az óvoda, mint köznevelési intézmény a családi nevelés kiegészítője, nem helyettesítője.
   Szívesen látjuk a szülőket a különböző rendezvényeinken, programjainkon: Óvodanyitogató, Családi délután, Mihály-napi vásár, Fenntarthatóság hete, Adventi Vásár, Mesés-mesehét, Húsvéti Vásár, Közlekedésbiztonsági hét. 
  Az óvodai beiratkozások előtt nyílt-napokat nem tartunk, előzetes bejelentkezés alapján természetesen lehetőséget biztosítunk intézményünkkel való ismerkedésre.
   Új óvodásainkat még a nyáron meglátogatják az óvó nénik, természetesen a szülők előzetes hozzájárulása alapján.
    A szeptemberi óvodakezdést megelőzően hagyományosan augusztus utolsó napjaiban kitárjuk óvodánk kapuit és Óvodanyitogató Családi Délutánunkra várjuk együttjátszásra a kicsiket és anyukákat, apukákat. Ez a vidám, kötetlen hangulatú délután lehetőséget teremt az ovi megismerésére, ilyenkor be lehet járni az egész épületet, ismerkedni lehet az óvó nénikkel, dadus nénikkel, valamint különböző tevékenységekbe is van lehetőség bekapcsolódni. A kicsik befogadása fontos mozzanata az az óvodai életnek, éppen ezért  nagyon fontos  a fokozatosság, a tapintat, és a gyermeki szükségletek maximális figyelembevétele. A tartós betegséggel pl. - gyermekkori diabetesszel- élő gyermekek ellátását az erre a feladatra felkészített munkatársaink segítségével látjuk el.

    Óvodai életünk ritmusát meghatározza az évszakok változása. A feldolgozásra kerülő témák általában mindig valamilyen aktualitással bírnak, illetve hagyományosan minden évben újra és újra előkerülnek. Ilyen a Fenntarthatóság jegyében az Egészséghetünk, amit rendszerint októberben tartunk, és évről évre igyekszünk új tartalommal megtölteni.
    Hangsúlyt helyezünk a hagyományok tovább adására, ennek fényében rendezzük meg a Mihály- Napi, Adventi, Húsvéti - kézműves vásárt.
   Német Nemzetiségi intézményegységünk szervezésében saját programként megemlékezünk a Márton napról, valamint részt veszünk a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett hagyományos programokon (Szüreti felvonulás, Disznóvágás, Advent, Farsangtemetés, Tájház születésnap, Nepomuki Szent János ünnepe). Kiemelt projektünk az András naptól karácsonyig tartó időszak, amely magában foglalja a Mikulásvárást az Adventi készülődést, csoportonkénti hagyományoknak megfelelő programokkal (adventi koszorúkészítés, mézeskalács, preckedli sütés). Az elmúlt években nagy örömünkre sikerült aktivizálni és a Mese Óvodáért Alapítványunk javára sikerült összefogásra sarkallni a szülői munkaközösséget.  Amely aktívan részt vesz az óvodai programjaink megvalósításában.
    A farsangot rendszerint csoportonként tartjuk, egyhetes témahét keretében. A záró napon kerül sor, a hagyományos „Télbúcsúztatóra”, amely csoportjaink közös részvételével zajló délelőtti esemény. Természetesen készülünk a húsvétra, megemlékezünk az édesanyákról, és minden évben elbúcsúzunk iskolába készülő nagycsoportosainktól.
    A tavaszi időszak beköszöntével sokat tartózkodunk a levegőn, az udvarokon, vagy a közelünkben lévő árnyas parkban, de ez az időszak biztosít legtöbb lehetőséget a sétákra, kisebb kirándulásokra.
   A népi hagyományok által közvetített értékek fontosak számunkra, legyen az magyar, vagy német nemzetiségi hagyomány.  Ennek az értékőrzésnek gyakorlati megvalósulása, a hagyományőrző konyha.  A régmúlt időket idéző konyasarok az óvoda aulájában mintegy állandó interaktív kiállításként működik. Több rendezvényünknek is helyszíneként, díszleteként funkcionál.                                           
Nemzetiségi nevelés

      A Mese óvodában évtizedes gyakorlata van a nemzetiségi nevelésnek. Jelenleg 4 óvodai csoportunkban, (3. 4. 5. 10.) végzünk német nemzetiségi nevelést.
     A kétnyelvű óvodai nevelés az óvodánkban a német nyelvet és kultúrát közvetíti a gyerekek életkorának és értelmi fejlettségi szintjének megfelelően. A német nemzetiségi nyelv elsajátítása is szerepet kap nevelési programunkban. Kiemelt feladat a német nemzetiségi hagyományok, szokások és kulturális értékek ápolása, a gyermekek identitásának kialakítása, ami a közösségi érzést erősíti. Kétnyelvű csoportjainkban a spontán, önkéntelen tanulás különböző játéktevékenységeken keresztül, változatos kezdeményezések és foglalkozások keretén belül valósul meg: ének-zene, dalos körjátékok, tánc, mese-vers, dramatikus játékok, rajz-ábrázolás, környezetismeret, mozgás. Mindennapos gondozási tevékenységünket átszövi a német nyelv használata, mely erősíti, elmélyíti a gyermekek passzív nyelvtudását. Tudatos nyelvhasználatuk iskolás korra beérik, a tudás, ismeret akkor már aktívvá válik. Fontos a nyelvtanulás előkészítése, tervszerű megalapozással, hangsúlyt fektetve a kiejtésre, melyeket tevékenységközpontú nyelvi közegben sajátítanak el a gyerekek. A német nemzetiségi kétnyelvű óvodai oktatást minden nemzetiségi csoportban német nemzetiségi óvodapedagógus végzi.
   A nemzetiségi csoportba járó gyermekekből álló Edelweis tánccsoportunk rendszeresen fellép a DNNÖ által szervezett rendezvényeken, illetve részt veszünk megyei és települési táncos eseményeken is.                                     
Az Integráció megvalósulása

    Az intézményünk elkötelezett az inkluzív nevelés mellett. Alapító Okiratunkban foglaltak alapján a Sajátos Nevelési igényű gyermekek alábbi típusait látjuk el szakértői vélemény alapján: enyhe fokban mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos (látás,- hallássérült) beszédfogyatékos, fentiek közül több enyhe fokú fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő), a többi gyermekkel együtt, integráltan nevelhető gyermekeket.

    Az SNI ellátást, fejlesztést magasan képzett az óvoda alkalmazásában álló szakemberek- logopédus, gyógypedagógus, pszichológus- végzik, valamint utazó gyógypedagógusok a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei.
                                             
Napsugár Tagóvodánk

     Napsugár Tagóvodánk a Dózsa György út 55. szám alatt található.  Az óvoda 1957 óta működik, az épület a városközpontban helyezkedik el, annak idején családi házból bővítéssel és átalakítással lett kialakítva, a 2000.-es évek elején energetikai felújítására is sor került.
    Az egyemeletes épületben 6 óvodai csoport kapott helyet, 4 homogén összetételű, valamint két vegyes csoport, melyből az egyikben (Szivárvány csoport) német nemzetiségi nevelés folyik. A csoportok létszámának meghatározásakor figyelembe vesszük a rendelkezésre álló termek méretét, így a kisebb két legkisebb alapterületű helyiségben a gyermeklétszám is alacsonyabb.

   Az óvoda tevékenységközpontú pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a tapasztalati úton történő ismeretszerzés. A gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglakozik munkájukat képzett pedagógiai asszisztensek és csoportonként egy dadus néni segíti.
   A székhely óvodához hasonló módon a SNI és BTM gyermekek fejlesztése biztosított.
Az óvoda udvara megfelelő lehetőséget biztosít a mindennapos levegőzésre, mozgásra. Az elmúlt évben az udvari játékeszközök korszerűsítése is megvalósult.

   Színes közösségi programjainkat az épület adottságainak figyelembevételével igyekszünk megvalósítani.  Az óvodai jelentkezések előtt „Óvodakukucskáló” délutánon lehetőséget biztosítunk az intézmény megismerésére. Kora ősszel, hagyományosan a családok részvételével szervezünk programokat, adventi időszakban adventi vásárt rendezünk. A csoportok rendszeresen vesznek részt kulturális programokban úgymint bábszínház látogatás, valamint évente egyszer, nagyobb kirándulást is tesznek az óvodapedagógusok szervezésében a        csoportok ( Pl.  Vadaspark).
   Németes csoportunk aktívan részt vesz a Német nemzetiségi programokon.
 
 
Tóthné Szatmári Ágnes
Intézményvezető